Katarzyna Łukaszuk - Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta indywiduany. Absolwentka studiów magisterskich z pedagogiki resocjalizacyjnej na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej w Niepaństwowej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Ukończyła kurs I stopnia języka migowego, kurs hipoterapii, trening pewności siebie, program wsparcia dla dzieci - ofiar przemocy rówieśniczej, kurs wychowawcy wypoczynku, kurs animacji czasu wolnego. Uczestniczyła w warsztatach arteterapeutycznych.

Agnieszka Wołczek -
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta indywidualny, logopeda. Absolwentka studiów licencjackich Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku o specjalności  praca socjalna z resocjalizacją oraz studiów magisterskich z pedagogiki ogólnej. Ukończyła studia podyplomowe z edukacji elementarnej, autyzmu, oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej i logopedii. Posiada kursy Diagnoza i Terapia Ręki I i II stopnia, Trening Umiejętności Społecznych. Uczestniczyła w szkoleniach Diagnoza i terapia autyzmu, Holistyczne uprawnienia osób z wadami i zaburzeniami mowy i wymowy, Opracowanie, realizacja i modyfikacja IPET, Praca z uczniem niepełnosprawnym ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z zespołem Aspergera, Planowanie, organizowanie, i realizacja zajęć rewalidacyjnych.

Wioletta Płonowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta indywidualny, terapeuta ręki. Absolwentka studiów magisterskich z Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów podyplomowych z Edukacji Elementarnej na wyżej wymienionym Uniwersytecie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) oraz Autyzmu (Edukacja i rewalidacja osób ze spectrum autyzmu) w Wyższej Szkole Komunikowania, Patologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie.Ukończyła również szkolenia: „Diagnoza i terapia autyzmu”; „Diagnoza i terapia ręki” – szkolenie I i II stopnia;  III stopniowy kurs „Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju” (Terapia behawioralna osób z autyzmem); Trener 1 stopnia SENSOPLASTYKI © ; plastyka sensoryczna dla dzieci od 0 do 100 lat; „Zespół Aspergera. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych”. Uczestniczyła w warsztatach w zakresie podstaw ARTETERAPII w pracy z dziećmi (Plastyka, Muzyka, Bajka).

Agnieszka Uszyńska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta indywidualnym,terapeuta ręki. Absolwentka studiów magisterskich z Pedagogiki Resocjalizacyjnej na wydziale Pedagigiki i Psychologii na Uniwersytecie w Białymstoku oraz studiów podyplomowych z Oligofrenopedagogiki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku i studiów podyplomowych z Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej oraz Autyzmu (Edukacja i Rewalidacja Osób ze spektrum Autyzmu) w Wyższej Szkole Komunikowania, Patologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. Ukończyła szkolenie  "Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej", "Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dziecka z trudnościami w porozumiewaniu się", "Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej" oraz kurs "Płodowy Zespół Alkoholowy FAS". Uczestniczyła równiez w warsztatach "Muzyka bawi, cieszy i opowiada". 

Anna Domalewska -
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta indywidualny, terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – kierunków Oligofrenopedagogika oraz Terapia Pedagogiczna. Ukończyła szkolenie na Terapeutę Integracji Sensorycznej I i II st. (Kurs SI I stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej "Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej", Kurs II stopnia "Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej"). Odbyła „Warsztaty Trenerskie: Akademia kompetencji trenera” uzyskując tytuł trenera. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu).

Patrycja Jamiołkowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta indywidualny, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki, nauczyciel języka polskiego. Absolwentka studiów magisterskich z Pedagogiki Resocjalizacyjnej na wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła  studia podyplomowe w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie otrzymując tytuł Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej . Ukończyła szkolenie trenerskie  I stopnia ze SmykoMultisensoryki. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z Edukacji  przedszkolnej i wczesnoszkolne. 

Monika Koralewska-Pużuk - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną na Uniwersytecie w Białymstoku oraz filologię angielską pod patronatem Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła m.in. studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych, kurs kwalifikacyjny zarządzanie oświatą, kurs Sensoplastyka® Trener 1st. Współpracując z CEN realizowała projekt „Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego" rozwijając kompetencje kluczowe wśród przedszkolaków i kadry.

Małgorzata Dargiewicz - psycholog, pedagog, terapeuta zajęciowy. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Psychologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i studia pedagogiczne na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Jest absolwentką Policealnej Szkoły Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku na kierunku Terapeuta Zajęciowy. Od 12 lat pracuje czynnie z dziećmi i młodzieżą. Ukończyła kurs trenerski Trening Zastępowania Agresji. Uczestniczyła w kursie szkoleniowym - "Zachowania seksualne dzieci i młodzieży - problem czy norma", "Jak skutecznie tworzyć grupy wsparcia", "Superwizje w zakresie terapii rodzin dotkniętych przemocą", "Młodzież wobec uzależnienia od narkotyków". Jest w trakcie studiów podyplomowych na kierunku "Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu".

Katarzyna Kuczyńska - nauczyciel współorganizujący/ nauczyciel wychowania fizycznego w klasach IV - VIII. Absolwentka studiów magisterskich z Pedagogiki Ogólnej na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku - Wychowanie Fizyczne w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku.

Iwona Jatulewicz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta indywidualny, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda. Absolwentka studiów magisterskich w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku na kierunku Zarządzanie oraz studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Ekonomia. Ukończyła studia podyplomowe z:  Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, Integracji Sensorycznej, Logopedii, Autyzmu,  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Oligofrenopedagogiki, Matematyki w szkole, Języka polskiego w szkole. Ukończyła szkolenia: „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi”, „Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się (ACC)”,  „Diagnoza i terapia autyzmu”,  „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym”, „Dobra współpraca z rodziną osoby z autyzmem”, „Agresja i autoagresja oraz inne zachowania problemowe u osób z autyzmem”,  „Pierwsza pomoc przedmedyczna” oraz „Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWiK w terapii osób niemówiących”.

Michał Wiszenko - asystent nauczyciela

Małgorzata Czech - pomoc nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Karolina Modzelewska - pomoc nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Urszula Szyc - pomoc nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Ewelina Filonik - nauczyciel języka angielskiego

Urszula Osipczuk - nauczyciel matematyki/ informatyki

Iwona Jatulewicz - nauczyciel matematyki

Iwona Margel - Kania - nauczyciel muzyki/ plastyki/ WDŻ

Dariusz Mrowiński - nauczyciel techniki

Anna Wiśniewska - nauczyciel przyrody/ biologii

Beata Żałoba - nauczyciel historii

Izabela Żabiuk - nauczyciel geografii

Agnieszka Chudoń - nauczyciel religii

Alina Palczewska - nauczyciel etyki